Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o. poskytuje právne služby vo všetkých odvetviach práva, pričom sa najmä odborne zameriava na:

Právo nehnuteľnosti

Kompletné poradenstvo a zastupovanie klientov pri kúpe, predaji alebo prenájme nehnuteľností vrátane komplexného posúdenia právneho stavu a práv k predmetnej nehnuteľnosti ako aj tvorby alebo pripomienkovania zmluvnej dokumentácie a zastupovanie pred orgánmi verejnej moci ako aj tretími osobami.

Naša advokátska kancelária poskytuje kompletný právny servis pre niekoľko realitných kancelárií a to v celom priebehu sprostredkovania prevodu alebo nájmu nehnuteľností, t.j. obchodného prípadu.

Zároveň poskytujeme aj právne poradenstvo pre klientov, ktorý realizujú realitné projekty a to vo všetkých fázach ich činnosti, teda od procesu tvorby koncepcie projektu, cez výkup a zcelovanie pozemkov, poradenstvo v procese výstavby projektu, inžinierskej činnosti a vzťahov s dodávateľmi až po právne poradenstvo a servis pri predaji jednotlivých nehnuteľností.

Zmluvné právo

Zabezpečenie komplexnej právnej pomoci pri tvorbe a uzatváraní zmluvných vzťahov našich klientov, či už obchodných alebo civilných. Sme presvedčený, že v dnešnej dobe je v zmluvných vzťahoch nevyhnutná dávka opatrnosti a najmä predvídavosti. Je nevyhnutné vidieť potenciálne skryté hrozby dostatočne dopredu a nájsť elegantné riešenia ich eliminácie. Práve o to sa pre našich klientov snažíme. Snažíme sa rozpoznať skryté hrozby aj tam, kde ich naši klienti na prvý pohľad nevidia a teda myslieť z pozície našich klientov aj za nich.

Rodinné právo

Zabezpečenie a právnu pomoc našim klientom aj v ich súkromnom živote a v životných situáciách týkajúcich sa ich rodinného života ako napríklad poradenstvo pri usporiadaní majetkových práv manželov, rozvod, určenie výživného alebo schválenie úkonu za maloletého a podobne.

Právo obchodných spoločností

Komplexný právny servis a pomoc našim klientom pri začiatku ich podnikania ako aj v priebehu resp. ukončeniu ich podnikania. S našimi klientmi zväčša analyzujeme ich situáciu a predstavu o podobe podnikania a následne im navrhneme optimálne riešenie pre formu ich podnikania. Zabezpečujeme všetky úkony potrebné k založeniu obchodnej spoločnosti, ako aj pri následných zmenách v obchodných spoločnostiach resp. ich likvidácií alebo konkurze.

Zastupovanie v súdnych sporoch

Odbornú právnu pomoc pri zastupovaní našich klientov pre súdmi v Slovenskej republike vo všetkých druhoch sporov ako aj nesporovej agende.

Vymáhanie pohľadávok

Komplexnú správu a vymáhanie pohľadávok našich klientov. A to od ojedinelých prípadov nedobrovoľného plnenia až po aktívnu správu a vymáhanie hromadných pohľadávok rádovo v tisícoch prípadov.

logo