Advokátska kancelária Fiľo & partners s.r.o. poskytuje právne služby v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. (o advokácií) v znení neskorších predpisov za odmenu. V odôvodnených prípadoch poskytne Advokátska kancelŕia Fiľo & partners s.r.o. zľavu z odmeny za právne služby, resp. poskytne právne služby pro bono, teda pre verejné dobro - bez nároku na odmenu.

Výška odmena za poskytnutie právnych služieb závisí v zmysle ustanovení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. v znený neskorších predpisov (o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb) spravidla od dohody advokátskej kancelárie s klientom. Je teda predovšetkým na dohode advokátskej kancelárie s klientom ako určia odmenu advokátskej kancleárie, jej výšku, resp. spôsob jej výpočtu. Sme preto pripravený otvorene a vopred sa s každým klientom dohodnúť na takej výške odmeny advokátskej kancelárie za poskytovanie právnych služieb, ktorá bude najlepšie vyhovovať okolnostiam prípadu a potrebám klienta, pri súčasnom rešpektovaní potreby advokátskej kancelárie pokryť svoje náklady ako aj primeraný zisk.

Každopádne v zmysle ustanovení  vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb) poznáme štyri základné druhy, resp. spôsoby určenia zmluvnej odmeny advokátskej kancelárie za právne služby a to: 

Hodinová odmena - Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Odmena teda bude dohodnutá sumou za každú začatú hodinu, resp. štvrťhodinu poskytovania právnych služieb a bude vypočítaná súčinom tejto "sadzby" a skutočným počtom hodín, resp. štvrťhodín potrebných na poskytnutie danej právnej služby.

Paušálna odmena - Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí. Odmena teda bude určená paušálnou sumou, bez ohľadu na skutočný počet potrebných právnych úkonov alebo počtu hodín potrebných na vykonanie právnej služby. 

Podielová odmena - Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálny výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci. Odmena bude teda dohodnutá percentuálnou výškou z hodnoty veci - sporu v prípade ak bude klient v danej veci úspešný.

Tarifná hodnota dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny – teda odmena bude dohodnutá za každý poskytnutý úkon právnej služby v zmysle ustanovení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb) o tarifnej odmene (§9 až §14) s tým rozdielom, že na výšku jej výpočtu sa dohodne vopred dohodnutá základná sadzba tarifnej odmeny odlišná od ustanovení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb).

Odmena advokátskej kancelárie za poskytnuté právne služby môže byť dohodnutá ktorýmkoľvek z vyššie uvedených spôsobov alebo aj ich kombináciou, nesmie však byť v rozpore s dobrými mravmi. 

Ak nedôjde k dohode o výške a spôsobe určenia odmeny advokátskej kancelárie a napriek tomu boli advokátskou kanceláriou klientovi poskytnuté právne služby, na určenie odmeny sa použijú ustanovenia vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb) o tarifnej odmene (§9 až §14).

logo